Kişisel Verilerin Korunması

EMÇ İnşaat şirket prensipleri gereği, kişisel verilerin korunması adına gerek işverenlerimiz gerek birlikte çalışmış olduğumuz firmalar ve gerekse çalışanlarımız adına iş kanunları kapsamında uygun gizliliğe dikkat etmekte, ekip arkadaşlarımızında aynı hassasiyette yol almasını sağlamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KULLANIMINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

EMÇ İnşaat olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekteyiz. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde en iyi şekilde muhafaza edilmeleri; böylece yasalara aykırı erişim ve veri işleme girişimlerinin önlenmesi için gerekli tedbirleri almaktayız.

KVKK’nın 10’uncu Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, aşağıdaki açıklamaları; İşverenlerimizin, Tedarikçilerimizin, İş Ortaklarımızın ve İnternet (web) Sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. EMÇ İnşaat olarak, kişisel verilerinizin korunması hakkındaki işbu “Aydınlatma Metni” ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkını saklı tutarız.

EMÇ İnşaat, KVKK’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” konumundadır.

I.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

KVKK uyarınca kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” olan firmamız tarafından hem günlük rutin faaliyetlerimizi yürütebilmek hem de kalitesini arttırarak, geliştirebilmek amacıyla işlenmektedir. Özel firmalar ile resmi kurum ve kuruluşlar tarafından açılan ihalelere iştirak edebilmek için gereken dokümanların tamamlanması, personel alımı ve özlük dosyalarının oluşturulması, yasal yükümlülüklerimiz gereği personele ve kurumlara ya da icra dosyalarına yapılması gereken ödemeler, şirketimizce verilen mühendislik ve müşavirlik hizmetlerine ait mevzuat ve sözleşmeler gereği bilgi saklama ve ilgili mercilere raporlama ya da bilgilendirme yükümlülüklerimiz vardır. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen hallerde verileriniz işlenmektedir:

 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve diğer güncel mevzuat gereği EMÇ İnşaat, Ortaklıkları, Hissedarları ve Grup Şirketleri (bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır); İşverenlerinin, Ortaklıklarının, Hissedarlarının, bağlı olduğu gruba ait firmaların, personelinin ve iş başvurusunda bulunmuş olan adayların verilerini kayıt altına almak, gerekli durumlarda ilgililerine raporlamak ve yasalarla belirlenmiş olan süreler boyunca saklamakla yükümlüdür.
 • ŞİRKET, varlığını idame ettirebilmek için gerek özel firmalar gerekse resmi kurum ve kuruluşlarca, yurt içi ve yurt dışında açılan ihalelere iştirak etmekte, ihale şartnamelerinde istenen dokümanları tamamlayabilmek için personelinin, İşverenlerinin, Ortaklıklarının, Hissedarlarının, bağlı olduğu grubun ve grup firmalarının ve farklı kanallardan ŞİRKET’e iş başvurusunda bulunmuş adayların verilerini, ihale kapsamında ilgili taraflarla paylaşmaktadır.
 • ŞİRKET, İş Kanunu ve personel iş sözleşmeleri uyarınca; işe giriş, bordrolama ve çıkış işlemlerinin yapılması, özlük dosyalarının oluşturulması, izin hakları ve kullanımların takibi, personele verilmesi gereken yasal hak ve ilave ücretlerin ya da kesintilerin hesaplanması gibi yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla personele ait kişisel verileri işlemektedir. Bu veriler, personele yapılması gereken ödemelerle ilgili olarak bankalarla ve yasal dayanağa sahip talepler olması halinde mahkeme ya da kolluk kuvvetleri gibi kurumlarla da paylaşılmaktadır.
 • ŞİRKET, bilgilendirme amaçlı duyuruların yanı sıra, ŞİRKET’in kural ve prensipleriyle ilgili tebligatlar da yapmaktadır. ŞİRKET’e verilen iletişim bilgileri, bu amaçla da kullanılmaktadır.
 • ŞİRKET ve ŞİRKET’in sorumlu olduğu fiziki sınırları içerisindeki tüm insanların güvenliği için kartlı (turnikeli) giriş sistemi ve güvenlik kameraları kullanılmakta, personel harici giriş-çıkış yapan herkese kimlik karşılığı giriş kartı verilerek, kimlik bilgileri kaydedilmektedir. Güvenlik kameraları, ŞİRKET’in hem iç hem de dış mekânlarında 7/24 kayıt yapmakta ve yasal yükümlülüklerimiz gereği, kolluk kuvvetleriyle paylaşılabilmektedir.
 • ŞİRKET, işlerin mümkün olan en iyi şekilde yapılması amacıyla fotokopi makinası, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon ve faks gibi çeşitli cihazlarını ve bu cihazların telefon ve internet erişimlerini, ŞİRKET’in sorumlu olduğu fiziki sınırları içerisindeki tüm insanların kullanımına sunmuştur. Bu kullanım ve erişim hakları, kişilerin konum, unvan, yetki ve sorumluluklarına göre farklı seviyelerde sınırlandırılmıştır. Söz konusu cihazlar ile telefon, faks ve internet erişimlerinin yasa dışı ya da etik olmayan amaçlar doğrultusunda kullanımına karşı caydırıcı bir tedbir olarak, internet üzerinden yapılan her türlü işlemde filtreleme ve sınırlamaların yanı sıra “log” olarak tabir edilen kayıtlar da tutulmaktadır. Bu kayıtların, iş harici kullanımlar sebebiyle kişisel veriler içermesi, ŞİRKET’i hiçbir şekilde sorumluluk altına sokmayacağı gibi ŞİRKET, yasal haklarını ve meşru menfaatlerini korumak amacıyla söz konusu kayıtları hukukçular, kolluk kuvvetleri ve yargı organlarıyla paylaşma hakkını saklı tutar.
 • Personel, İşveren, Ortaklık, Hissedar, bağlı olunan Grup ve grup firmaları ile farklı kanallardan ŞİRKET’e iş başvurusunda bulunmuş adayların verileri, ŞİRKET’in sürdürmekte olduğu mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini düzenleyen mevzuat ve sözleşmeler gereği kaydedilmekte, ilgili mercilere raporlanmakta ve ilgili taraflarla paylaşılmaktadır. ŞİRKET, söz konusu kayıtları yasalarla belirlenmiş olan süreler boyunca saklamakla yükümlüdür.
 • Şirketin idaresi, işlerin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması ve bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile ilişkilerin yürütülmesi kapsamında, işlenen verilerden faydalanılmaktadır. Bu bağlamda, verilerden gerekli olanları seçilerek; eğitim ve fuar/seminer organizasyonları, toplantı, seyahat (ulaşım, araç tedariki, havaalanı transferi, konaklama, otopark kaydı, vb.), ŞİRKET tanıtımı ve kartvizit basımı gibi işler için ilgili tedarikçiler, çözüm ortakları ve İşverenlerimizle yurt içinde ve dışında paylaşılmakta; toplu kargo ya da e-posta gönderimlerine izin verilmektedir.
 • Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, KVKK, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılmaktadır. Örnek olarak, işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile personelin kişisel verileri Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmak zorundadır.
 • ŞİRKET’in gerek Yönetimine gerekse Ortaklıklarına, Hissedarlarına ve bağlı bulunduğu Grup firmalarına vermekle yükümlü olduğu rutin/periyodik raporların yanı sıra, bazı spesifik konularda detaylı araştırma ve çalışmalar da hazırlanmakta ve bu kapsamda kişisel veriler ilgili taraflarla paylaşılmaktadır. Benzer durum, ŞİRKET’in mevcut ya da olası işverenlerine vermekle yükümlü olduğu rapor ve analizler için de geçerlidir.
 • ŞİRKET, sürekli gelişim ve iyileştirme hedefleri doğrultusunda tanıtım, seminer ve konferanslara katılmakta, eğitim faaliyetleri planlamaktadır. Personelin halihazırda sahip olduğu eğitim seviyesi, sertifikaları, üye olduğu kuruluşlar ve fuar-kongre katılımları, yenilerinin planlanması kapsamında değerlendirilmektedir. Personelin, ŞİRKET’i temsilen fuar/seminer/kongre, vb. etkinliklerde yer alması halinde, söz konusu faaliyetlere katılım işlemleri ile etkinlik öncesinde ve sonrasında ŞİRKET tarafından yapılan duyuru ve reklamlar için kişisel veriler ilgili taraflarla paylaşılmaktadır. Personel tarafından hazırlanan teknik makaleler ile tasarım, rapor ve değerlendirmeler, bu gibi etkinliklerde sunulmakta, ŞİRKET içerisinde de paylaşılmaktadır.
 • Kişisel sağlık verileriniz, acil tıbbi yardım ihtiyacı durumunda ŞİRKET’in ilkyardım ekibinin yanı sıra, gerekmesi halinde müdahalede bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili personelleri ile de paylaşılacaktır.
 • ŞİRKET, KariyerNet gibi insan kaynakları uygulamalarının yanı sıra kendi bünyesinde geliştirdiği web tabanlı yazılımlar vasıtasıyla, gerek doğrudan internet sayfasındaki “KARİYER” modülüne, gerekse rutin işler için kullanılan e-posta hesaplarına gelen iş başvurularını ilgili veri tabanlarında saklamakta ve personel ihtiyacı olması halinde öncelikle bu veri tabanlarından faydalanmaktadır. Başvuru sahipleri ile yapılan yazışma ve görüşmeler ile birlikte görüşmeyi yapan ŞİRKET yetkilileri tarafından alınan notlar ve yapılan yorumlar da söz konusu veri tabanlarında kayıt altına alınmaktadır.
 • ŞİRKET, kampanya, pazarlama, tanıtım, reklam, promosyon, hediye, indirim gibi Personel lehine sağlanacak faydalar ve sair katma değerli hizmetler olması halinde, yurt içi veya yurt dışı sözleşme ilişkisi ile çalışılan üçüncü kişilerle veri paylaşımında bulunmaktadır.  
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işyeri hekimi ve/veya dönemsel (proje bazlı, vb.) sözleşme yapılan OSGB firmalarından alınan İş Sağlığı ve Güvenliği ile İşyeri Hekimliği hizmetleri kapsamında, ilgili personel verileri paylaşılmaktadır.
 • Kişisel veriler, İŞVEREN tarafından kurulan sunucu (server), bulut (cloud), vb. ortak bilişim sistemlerinde, bu ortamlarda yer alan veri tabanlarında, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin standartlar ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak saklanmaktadır.

 

Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz. Şartlar ve Koşullar

Kabul Et